Ved at besøge marshprivatforsikring.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her

Privat

Børns ansvar når de er i institutionen

Spørgsmål

"Min søn har ødelagt en rude i skolen – hvem er forsikringsmæssigt ansvarlig?"

 

Svar fra Marsh privatforsikring

Som udgangspunkt er børn erstatningsansvarlige for de skadevoldende handlinger, de laver - efter de samme regler som voksne.

 

I Danmark er hovedreglen, at man er ansvarlig, hvis man handler anderledes end andre fornuftige mennesker i samme situation ville have handlet.

 

Når man skal vurdere, om et barn er ansvarlig for en bestemt skade, sammenligner man derfor den handling, som barnet har foretaget, med den opførelse, man kunne forvente hos et almindeligt fornuftigt barn på samme alder.

Det afgørende for ansvaret er altså, om den handling, der fremkaldte skaden, kan siges at "afvige fra normal handlemåde".

 

Hvis barnet ikke har handlet unormalt i forhold til andre børn på samme alder og udvikling, er skaden hændelig, og barnet er ikke ansvarlig.

 

Har barnet derimod handlet usædvanligt eller "uagtsomt", vil det ofte ifalde ansvar, hvis handlingen medfører skade.

 

Ansvar overfor institutionen

Hvis et barn forvolder en skade på ting eller bygninger, der tilhører institutionen eller skolen, vil barnet derfor ifalde ansvar over for institutionen eller skolen, såfremt barnet har handlet "uagtsomt" - eller sagt med andre ord: handlet mere uforsigtigt end andre børn i gennemsnit ville have handlet i samme situation.

 

Det er dog institutionen eller skolen, der skal bevise, at barnet har handlet uforsvarligt eller uforsigtigt - kan de ikke det, er barnet ikke ansvarlig!

 

Hvis barnet har handlet uforsvarligt - eventuelt ved at skyde en bold eller en sten mod en glasrude - vil forældrenes indbo-/familieforsikring skulle behandle skaden og betale erstatning til institutionen eller skolen, hvis barnet bor hjemme hos forældrene - eller er under 21 år.

 

Selv om det er forældrenes forsikring, der skal betale en eventuel erstatning, er det ikke forældrene, der ifalder et ansvar, men derimod barnet, der selvstændigt ifalder ansvar.

Erstatningsbil efter skade?

Spørgsmål

"Kan jeg få dækket udgifterne til en erstatningsbil efter skade?"

 

Svar fra Marsh privatforsikring

Hvis din bil har været udsat for en skade i forbindelse med et færdselsuheld, kan du nogle gange få dækket udgifterne til en erstatningsbil, hvis andre har været skyld i skaden.

 

For at få dækket udgifterne til en erstatningsbil fra en ansvarlig modpart i færdselsuheldet skal følgende to forhold være opfyldt:

 

  • Der skal være en helt eller delvis skyldig modpart.

  • Din bil bruges erhvervsmæssigt - eller du kan ikke undvære din bil - for eksempel fordi du ikke har mulighed for at bruge offentlige transportmidler på arbejde uden meget store tidsmæssige gener.

 

Hvem skal betale?

Det er den ansvarlige modparts ansvarsforsikringsselskab, der skal betale for leje af en erstatningsbil, men man må selv lægge beløbet ud.

 

Du skal som udgangspunkt selv rejse dit krav om erstatning for leje af erstatningsbil over for modpartens forsikringsselskab, men ofte kan du aftale med os, at vi medtager dit krav i vores sagsbehandling over for modpartens selskab. Vi hjælper dig ligeledes med de oplysninger, som du skal bruge i forbindelse med erstatningskravet. Når vi så modtager en eventuel erstatning, videresender vi den til dig.

 

Hvis du er i tvivl, bør du opnå tilsagn om erstatning, før du eventuelt lejer en erstatningsbil.

 

Hvor længe betales der for erstatningsbil?

Den ansvarlige modparts ansvarsforsikringsselskab skal betale for leje af erstatningsbil for den periode, som det ifølge taksatorrapporten vil tage at reparere skaden på din egen bil.

 

Du får dog kun betalt lejen i den effektive reparationstid, hvilket betyder, at du for eksempelvis ikke får betaling for den fulde periode, hvis værkstedet skal vente på reservedele - eller af andre grunde må lade arbejdet ligge stille.

 

Du kan spørge taksator, hvor mange dage der er afsat til reparationen.

 

Ved totalskade forventes man at købe en ny bil snarest, og man kan normalt ikke få betalt leje af erstatningsbil i mere end to uger.

 

Hvor meget kan man få i erstatning?

Man kan få erstattet de dokumenterede udgifter til leje af en tilsvarende bil som den beskadigede - med fradrag for sparet slitage med mere på egen bil.

 

  • Fradraget er ca. 1 kr. pr. kørt kilometer.

  • Beløbet reguleres med prisstigningerne.

 

Hvis der er selvrisiko på din egen forsikring, må du også acceptere en eventuel selvrisiko på den lejede bils forsikring, ligesom du ikke kan forvente omkostninger til en afsavns- eller ulykkesforsikring i forbindelse med erstatningsbilen dækket.

 

Hvis du selv er skyld i uheldet, bliver din erstatning reduceret med lige så meget, som din skyld udgør. Har du for eksempel 1/3 af skylden, reduceres din erstatning for leje af erstatningsbil med 1/3.

 

(Kilde: Forsikringsoplysningen)

Værdiforringelse af bilen efter skade

Spørgsmål

"Kan jeg få erstatning for værdiforringelse af bilen efter en skade?"

 

Svar fra Marsh privatforsikring

Hvis din bil har været udsat for en større skade i forbindelse med et færdselsuheld, kan du nogle gange få erstatning for værdiforringelse, hvis andre har været skyld i skaden.

 

Selv om bilen er blevet repareret, er bilens salgsværdi nogle gange blevet mindre end den salgsværdi, bilen havde umiddelbart før skaden.

 

For at få erstatning for forringet salgsværdi fra en ansvarlig modpart i færdselsuheldet skal følgende tre forhold være opfyldt:

 

  • Der skal være en helt eller delvis skyldig modpart.

  • Din bil skal være en nyere personbil. Den må typisk ikke være mere end 2-3 år gammel.

  • Der skal være tale om en større skade. Det vil som hovedregel sige, at skaden mindst skal koste 20-30 pct. af den handelsværdi, bilen havde umiddelbart før skaden.

 

Hvem skal betale?

Det er den ansvarlige modparts ansvarsforsikringsselskab, der skal behandle et eventuelt krav om værdiforringelse, og som skal betale en eventuel erstatning.

 

Du skal som udgangspunkt selv rejse dit krav om erstatning for værdiforringelse over for modpartens forsikringsselskab, men ofte kan du aftale med os, at vi medtager dit krav i vores sagsbehandling overfor modpartens selskab. Vi hjælper dig ligeledes med de oplysninger, som du skal bruge i forbindelse med erstatningskravet. Når vi så modtager en eventuel erstatning for værdiforringelse, videresender vi den til dig.

 

Hvor meget kan man få i erstatning?

Værdiforringelsen er det skønsmæssige værditab, som bilen har fået som følge af uheldet. Erstatningen vil normalt udgøre 5-20 pct. af reparationsudgifterne. Erstatningen afhænger af bilens alder, kilometerstand samt skadens karakter og omfang.

 

Nogle reparationer forringer ikke bilens værdi og medtages derfor ikke, når bilens værdiforringelse opgøres. Det gælder for eksempel udskiftning af airbags.

 

Hvis du selv er skyld i uheldet, bliver din erstatning reduceret med lige så meget, som din skyld udgør. Har du for eksempel 1/3 af skylden, reduceres din erstatning for værdiforringelsen af bilen med 1/3.

 

(Kilde: Forsikringsoplysningen)

Hvornår har jeg pligt til at rydde sne?

Spørgsmål

"Hvornår har jeg pligt til at rydde sne?"

 

Svar fra Marsh privatforsikring

Efter loven, og de regler der fastlægges på basis af loven, har man pligt til snerydning og grusning.

 

For private grundejere betyder dette oftest:

 

  • at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald

  • at der skal "træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt - efter førets indtræden - at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat".

 

I praksis betyder dette at man som udgangspunkt skal holde fortove og veje på ens grundstykke ryddet for sne og gruset inden for den tidsramme, hvor man normalt må forvente færdsel på arealet.

 

Det vil normalt sige, at der skal ryddes for sne og gruses i tidsrummet mellem ca. kl. 07.00 om morgenen og indtil ca. kl. 22.00 om aftenen. Konkrete omstændigheder kan dog betyde, at man også uden for denne normale tidsramme skal sørge for rydning og grusning - for eksempel hvis der er almindelig færdsel på arealet også uden for denne tidsramme - eller hvis der er særlige begivenheder, som man ved vil give færdsel på arealet.

 

Hvis man glider og falder på et fortov eller på et areal, hvor der ikke er foretaget snerydning og glatføre bekæmpelse (saltning eller grusning), og derved pådrager sig en skade, kan man kræve erstatning af grundejeren.

 

Hvis man vil kræve erstatning som følge af manglende grusning eller snerydning, skal man kunne bevise, at der var glat på arealet. Man skal altså kunne henvise til vidner, som kan bekræfte, at arealet ikke var ryddet eller effektivt saltet/gruset - eller på anden måde bevise, at arealet har været glat og dermed skyld i uheldet.

 

Hvis du som grundejer bliver mødt med er krav om erstatning, skal du melde skaden til os, og redegøre for på hvilken måde, du havde ryddet sne eller gruset/saltet arealet.

 

Vi vil herefter vurdere, om du ifalder ansvar, og eventuelt sørge for udbetaling af erstatning til den tilskadekomne.

 

Hvis du har overholdt din rydnings- og grusningspligt, vil du normalt ikke ifalde ansvar efter de gældende regler, og vi vil så, på dine vegne, afvise kravet over for den tilskadekomne.

 

Hvis du ikke har overholdt din pligt til at rydde sne og gruse/salte, vil den manglende "vintervedligeholdelse" kunne straffes med bøde - eller kommunen kan lade snerydning og grusning foretage for din regning.

 

Sådanne bøder eller udgifter som følge af manglende overholdelse af rydnings- og grusningspligt er ikke omfattet af din forsikring.

Hvordan udbetales forsikringspengene?

Forsikringsudbetalinger via NemKonto

De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto, eksempelvis overskydende skat eller pension. Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver private udbetalere som os mulighed for at bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som kunde.

 

Meningen med den nye ordning er at effektivisere betalinger fra os til dig. For os er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge Persondatalovens §29 har du derfor krav på nedennævnte underretning.

 

Underretning efter persondataloven

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S. Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb. Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto, indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

 

Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummer. Hvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed) vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer. NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer, og tilbagesender betalingsmeddelelsen inklusiv kontonummeret til os, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af de skyldige beløb til din NemKonto.

 

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger.

 

Du kan også selv se og rette dine oplysninger på hjemmesiden www.nemkonto.dk. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk.

 

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto

Har vi dit cpr.nr./cvr.nr. registreret, er du automatisk tilmeldt NemKonto, og du vil derfor fremover modtage udbetalinger fra os via denne. Du har dog mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os og bede om, at udbetalinger til dig finder sted på den måde, som du måtte ønske. Henvendelsen skal være skriftlig.

 

Mere information

Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på nemkonto.dk.

 

Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007)

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

69 15 44 77
mail@marshprivat.dk© 2019 MARSH LLC. ALL RIGHTS RESERVED.